Poučení pro klienty právních služeb

1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro ty klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele podle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

2. Odměna za poskytnutí právních služeb

Odměnu za poskytování právních služeb může být ujednána jako smluvní (stanovená dohodou) nebo je určena jako odměna mimosmluvní podle tzv. advokátního tarifu (viz níže), a to v případě, že mezi stranami nebyla dohodnuta smluvní odměna.

Smluvní odměna může být sjednána podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (časová odměna) a v takovém případě náleží advokátní kanceláři dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku. Kromě toho může být smluvní odměna ujednána dále jako odměna podílová (odměna z výsledku sporu), nebo paušální odměna či odměna úkonová.

Nebyla-li s klientem ujednána smluvní odměna, náleží advokátní kanceláři za poskytnutí právních služeb mimosmluvní odměna určená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

3. Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb

Podle § 20 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

4. Pojištění advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je v souladu s § 24b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá. Doklad o pojištění společnosti byl uložen do příslušné sbírky listin obchodního rejstříku.

5. Náhrada nákladů řízení

Upozorňujeme klienty, že podle § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, platí, že při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li advokátní tarif jinak.

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský,
advokát a jednatel Specialis s.r.o., advokátní kancelář

Dokument je účinný ode dne 1. 1. 2020