DAŇOVÉ PRÁVO SPRÁVNÍ

Daňové spory vznikají všude tam, kde má správce daně odlišný názor na daňovou povinnost daňového subjektu. Naneštěstí k tomuto nezřídka dochází i tam, kde je daňový subjekt v právu. Je tak na něm, aby se proti snaze správce daně o nezákonné doměření daně bránil.

Na základě našich mnohaletých zkušeností můžeme říci, že spor o výklad daňových zákonů tvoří jen minimum daňových sporů. Převládající část tvoří spor o prokázání skutkového stavu. Správci daně jsou experti v popírání důkazů daňových subjektů. Bez podrobné znalosti procesních ustanovení daňového řádu a rozsudků Nejvyššího správního soudu je velmi obtížné jejich nezákonné postupy zastavit.

Jako spoluautoři nejprestižnějšího šedého komentáře k daňovému řádu nejlépe víme, co si správce daně může dovolit. Navíc pro nakladatelství Wolters Kluwer pravidelně komentujeme všechna nová daňová rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Děláme tak vše pro to, abychom o všech daňových novinkách věděli jako první. To ku maximálnímu prospěchu našich klientů, který je pro nás prioritou.

Častou otázkou klientů bývá, kdy je nejlepší čas pro naše angažování? V kanceláři jsme připraveni se daňovému sporu věnovat od samotného počátku. Nicméně proces daňové kontroly bývá velice zdlouhavý, přičemž nemalou část zabere předávání a probírání podkladů se správcem daně. Nejde-li tak o spory v řádech desítek milionů korun, jeví se jako ekonomičtější nás angažovat až ve chvíli, kdy se daňová kontrola chýlí ke konci, a kdy správce daně předestře vše, co daňovému subjektu vyčítá. Předání výsledků kontrolního zjištění je tak tím vhodným okamžikem.

Tím se dostáváme ke genezi daňového sporu. Jeho počátek je daňová kontrola či postup k odstranění pochybností. Tyto postupy zpravidla trvají 1 – 3 roky a jsou završeny vydáním platebního výměru. Proti němu je do 30 dní přípustné odvolání, čímž se daňový spor přesouvá o jednu instanci výše k Odvolacímu finančnímu ředitelství. Nutno dodat, že podáním odvolání se odsouvá právní moc, a tudíž i povinnost daň uvedenou v platebním výměru zaplatit.

Odvolací finanční ředitelství jakožto odvolací orgán vůči všem finančním úřadům u nás je v poslední době citelně zavaleno množstvím sporů. Proto řízení před ním trvá cca 1 – 2 roky. Jeho rozhodnutí o odvolání završuje daňový spor. Platební výměr se tímto stává pravomocným, přičemž do 15 dní je třeba jej uhradit. Jinak hrozí exekuce.

Po skončení daňového řízení lze výsledek napadnout před správními soudy. Žaloba se ke krajským soudům podává proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, a to do dvou měsíců od doručení žalovaného rozhodnutí. Řízení před krajskými soudy zpravidla probíhá bez nařízení jednání. Soudci mají pro své rozhodnutí vše potřebné. Argumenty jim dodá žalobce a podklady (daňový spis) žalovaný. Řízení zpravidla trvá 1 – 2 roky (v Praze až 3). Výsledkem je rozsudek, který buďto žalované rozhodnutí ruší, nebo žalobu zamítá. Proti rozsudku je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Řízení před Nejvyšším správním soudem je pomyslným finále. Jednak je to poslední fáze řízení před obecnými soud (Ústavní soud je soudem speciálním). Ale hlavně se zde hraje o vše. Před Nejvyšším správním soudem jsme „stáli“ již více jako 100x, a proto z vlastní zkušenosti můžeme říci, že nezřídka se teprve zde spor zcela otáčí ve prospěch našich klientů. Proto již na samém začátku je třeba počítat s tím, že pro úspěch je třeba vytrvat. Samotné řízení před tímto soudem probíhá obdobně, jako před krajskými soudy. Bohužel, z důvodu velké vytíženosti tohoto soudu, i čas vyřízení jednotlivých věcí trvá obdobně.

Lze shrnout, že daňový spor se jen málokdy vyřeší již v daňovém řízení. Zpravidla je třeba počítat s tím, že na svou obranu je třeba se obrátit na soud. Naštěstí soudní poplatek jsou zanedbatelné (v řádu tisíců), přičemž i v případě neúspěchu nehrozí povinnosti hradit správci daně náhradu nákladů řízení, která je naproti tomu v civilních řízení citelná.

Nutno zmínit, že daňové řízení je zasazeno do časového rámce. Kontrolovat a stanovovat daň lze jen v rámci vymezené lhůty pro stanovení daně. Tato je obecně 3letá, avšak daňový řád tuto v mnoha případech staví, prodlužuje či přerušuje. Jakési nepřekročitelné maximum je pak 10 let od posledního dne pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Bohužel poslední dobou se množství sporů našich klientů dostává až k této hranici. Na jednu stranu je to výhra v daňovém sporu, což je pozitivní. Na druhou stranu to znamená 10 let stresu a právní nejistoty, což je velice špatnou vizitkou správy daní.

Závěrem ještě několik rad. Je vhodné pamatovat na to, že daňové spory jsou ovládány prvky koncentrace. Ta vždy znamená zúžení prostoru pro obhajobu klienta. S první koncentrací se lze setkat již v daňovém řízení. Obecně platí, že vytýkat správci daně procesní pochybení je nutno již v daňovém řízení. Pokud by se prvně namítalo teprve v žalobě, s největší pravděpodobností bude odmítnuto pro opožděnost, i kdyby se o procesní pochybení skutečně jednalo.

Druhá koncentrace je spojena s řízením před krajským soudem. Žalobu lze doplňovat jen po dobu lhůty pro její podání. Poté je veškeré rozhojňování zákonem vyloučeno. Bez nadsázky tak lze říci, že kvalita žaloby předurčuje úspěch ve věci. Nevhodně napsaná žaloba může prohrát i daňový spor, kde byla daň stanovena nezákonně.

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl?

Nechte nás, abychom vám pomohli! Volejte: +420 582 335 622

info@specialis.cz
·  Po-Pá 09:00-17:00